Algemene voorwaarden

Voor het laatst gewijzigd op 16 juni 2018

Deze voorwaarden vervangen alle voorgaande edities.

Hieronder vind je de algemene voorwaarden voor overeenkomsten met WJG Webdesign. Door het aangaan van een relatie met WJG Webdesign zijn alle betrekkingen tussen WJG Webdesign en haar cliënten onderworpen aan deze voorwaarden, voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken.

1. Definities

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van WJG Webdesign gesloten.

Producten en diensten van WJG Webdesign: de door WJG Webdesign te exploiteren producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en daarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer ontwerp, realisatie en promotie van een website en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.

Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van WJG Webdesign.

2. Toepasselijkheid

Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met WJG Webdesign. Al gemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor WJG Webdesign niet bindend en niet van toepassing.

3. Aanbieding en acceptatie

Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege WJG Webdesign gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door WJG Webdesign schriftelijk of per mail anders is vermeld. Een aanbieding of offerte gedaan door WJG Webdesign heeft een geldigheidsduur van 30
dagen, tenzij anders vermeld.

4. Aanvang van de overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarde is voldaan: Het offerte- of contractformulier is, ingevuld en ondertekend door opdrachtgever, ontvangen en geaccepteerd door WJG Webdesign. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.

5. Duur en beëindiging

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 3 maanden, tenzij anders overeengekomen. Na het aflopen van de periode wordt deze periode stilzwijgend verlengd met de duur die gelijk is aan de voorgaande periode. De overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. WJG Webdesign zal geen reeds gedane betalingen crediteren, na het beeindigen van een service- of hostingdienst. WJG Webdesign kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens WJG  Webdesign niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

WJG Webdesign heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

In de volgende gevallen zal WJG Webdesign allereerst contact opnemen met de opdrachtgever. Mocht de opdrachtgever niet op een redelijke wijze bereikbaar zijn of naar mening van WJG Webdesign geen gepaste maatregelen nemen om herhaling of continuering te voorkomen heeft WJG Webdesign onverminderd het bepaalde in artikel 14 het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen: opdrachtgever maakt oneigenlijk gebruik van Internet opdrachtgever verspreidt informatie die in strijd is met(inter)nationale wet-en regelgeving opdrachtgever verspreidt informatie die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden opdrachtgever verspreidt informatie die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden WJG Webdesign zal enkel tot beëindiging van de overeenkomst overgaan indien zij tevens in het handelen van de opdrachtgever aanleiding ziet tot het doen van aangifte bij Justitie.

6. Levering en leveringstijd

Activering van een web site geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en ontvangst van het verschuldigde bedrag uit hoofde van de eerste factuur. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van WJG Webdesign zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

7. Overmacht

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen WJG Webdesign is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

8. Prijzen

Alle in deze site genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld. WJG Webdesign heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan via de website bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

9. Betalingsvoorwaarden

De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van WJG Webdesign De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen vooraf te worden voldaan per factuur, zo niet behoudt WJG Webdesign het recht de presentatie (tijdelijk) stil te leggen. De vergoeding voor andere kosten worden maandelijks vooraf gefactureerd. WJG Webdesign stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.

Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Bij het verzuimen van de betaling zal een incassobureau worden ingeschakeld. Daarbij dient rekening te worden gehouden met een minimum incassotoeslag incasso van € 37,50 Tevens worden de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bij U in rekening gebracht. Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren  binnen twee weken na de datum op de factuur aan WJG Webdesign kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal de WJG Webdesigneen onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

10. Eigendomsvoorbehoud

Het door WJG Webdesign vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van WJG Webdesign tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

11. Aansprakelijkheid

WJG Webdesign is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar WJG Webdesign weinig of geen invloed op kan uitoefenen. WJG Webdesign kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met WJG Webdesign of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met WJG Webdesign. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de over
eenkomst is WJG Webdesign slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van WJG Webdesign voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of
schade wegens gederfde omzet of winst.

Opdrachtgever vrijwaart WJG Webdesign voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen ge
lden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van WJG Webdesign. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de
informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. WJG Webdesign kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. WJG Webdesign is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die WJG Webdesign mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan WJG Webdesign. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die WJG Webdesign als gevolg daarvan lijdt.

12. Overdracht van rechten en verplichtingen

Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

13. Invulling door opdrachtgever

De opdrachtgever is vrij in de samenstelling van de informatie welke zij elektronisch beschikbaar wilt stellen of via elektronische verichten tussen gebruikers wil uitwisselen, echter met inachtneming van hetgeen in artikel 5 is bepaald en met uitzondering van “adult-material”. Indien door WJG Webdesign “adult-material” wordt aangetroffen zal zij de opdrachtgever verzoeken de betreffende bestanden van haar server te verwijderen. In uitzonderlijke gevallen kan WJG Webdesign er toe overgaan de betreffende bestanden eigenhandig te verwijderen.

14. Buitengebruikstelling

WJG Webdesign heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever terzake van de overeenkomst een verplichting jegens WJG Webdesign niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. WJG Webdesign zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van WJG Webdesign kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door WJG
Webdesign gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en eventueel een terzake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan. WJG Webdesign heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden.

15. Reclame

Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens WJG Webdesign vervalt. Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van WJG Webdesign. Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed. Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.

16. Wijziging van de voorwaarden

WJG Webdesign behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

17. Geschillenregeling en toepasselijk recht

Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen WJG Webdesign en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Vragen over deze voorwaarden?

Neem gerust contact op als je vragen hebt over onze algemene voorwaarden, de contactpersoon hiervoor is:

Willem-Jan Groen

033-2853118
info@wjgwebdesign.nl

Gerard Douhof 58
3862 MR NIjkerk